Gizlilik Politikası

1)GİZLİLİK POLİTİKASI 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu gizlilik politikasının amacı Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti’ ye (SEYHANLAR) ait olan ‘ ’seyhanlar.com’’ internet sitesini ziyaret eden Kullanıcı/Ziyaretçilerin kendi rızaları ile paylaşmış oldukları bilgilerin gizliliğini sağlamak ve hangi bilgilerin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaççerçevesinde SEYHANLAR tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve SEYHANLAR tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.2)KAPSAMSunulan hizmetin bir parçası olarak SEYHANLAR, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükte ki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarındanveya uygulamalarından SEYHANLAR sorumlu değildir.3)TOPLANABİLECEK / İŞLENEBİLECEK VERİLERSEYHANLAR tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmekte olup SEYHANLAR’a ait olan web sitesini kullanan/erişenziyaretçiler/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek veriler:2.1 İletişim Formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler (Adı – Soyadı - E-mail Adresi…..)2.2 Onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer hertür bilgilerdir.4)ÇEREZ POLİTİKASIKullanıcı/Ziyaretçi olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; Chrome tarayıcılarda Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster... > Gizlilik > İçerik Ayarları > Çerezler > İstisnaları Yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden (yardım), Internet Explorer' da Araçlar düğmesini ve ardından İnternet seçenekleri' ni seçin > Gizlilik sekmesine tıklayın > Ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek Tamam'ı seçin.Firefox tarayıcılarda Seçenekler > Gizlilik > Geçmiş > Geçmiş için özel ayarları kullansın > Sitelerden çerezleri kabul et > Ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences - privacy adresinden (yardım) çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz.iOS Safari > Telefonunuzda Ayarlar simgesine dokunun > Safari Çerezleri Engelle Her Zaman Engelle' ye dokunun. > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın. Diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.Çerez kullanımının önlenmesi internet sitelerinin kullanımı noktasında ilgili internet sitesinin tüm özelliklerinden yararlanamamayı veya eksik yararlanma sonucunu doğurabilir.Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcı/ziyaretçilerin web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri/ulaştıkları bölümlere ilişkin verileri işliyoruz.Kullanıcı/Ziyaretçiler, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda SEYHANLAR tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.5)DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİ GÜNCELLEMELERİSEYHANLAR, işbu gizlilik politikasını ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini her zaman değiştirebilir. SEYHANLAR tarafından yapılan bu değişiklik “seyhanlar.com” internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra sitede yer alan uygulamaların ve/veya hizmetlerin kullanıcı/ziyaretçi tarafından kullanılmaya devam edilmesi halinde yapılan değişikliklerin kabul edildiği varsayılır.“seyhanlar.com” adresinde iletişim bilgileriniz ve diğer kişisel bilgilerinizin tam ve güncel olması için elimizde bulunan veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru amaçlarla saklanması halleri saklı kalmak kaydıyla saklanması gerekmeyen bilgilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini sitede bulunan “Başvuru Formu” aracılığı ile talep edebilirsiniz.6) VERİ İŞLEME SEBEPLERİKVKK uyarınca verilerinizin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekli olmakla birlikte KVKK’ da düzenlenen bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir. Bu haller:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halleri ile sınırlıdır.7)VERİLERİN TOPLANMASI, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİLERİNPAYLAŞIM YAPILABİLECEĞİ KİŞİLERSEYHANLAR, Kişisel verileri Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketin ticarifaaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.SEYHANLAR, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla kaydedebilecek,saklayabilecek, güncelleyebilecek ve işleyebilecektir. “seyhanlar.com” web sitesini kullanıcı/ziyaretçiler açısından daha fazla geliştirmek, kullanıcı/ziyaretçilere öneri sunabilmek, sunulan hizmetler hakkında kullanıcı/ziyaretçileri bilgilendirmek, hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini/şikayetlerini öğrenmek, web sitesini daha güvenli hale getirmek, web sitesi üzerindeki hata/eksiklerin giderilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımının yapılması,iletişim için gerekli olan adres ve diğer bilgilerin kaydedilmesi , kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve kanun gereği kamu görevlilerine bilgi vermek , yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek , yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla veriler işlenmekte olup bu kapsamda veri sahibi kullanıcı/ziyaretçiler, web sitesini ziyaret ettiklerinde/kullandıklarında bu kapsamda işlenecek verilere ilişkin rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.SEYHANLAR, Kişisel Verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.SEYHANLAR yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında verileri aşağıdaki kişilerle paylaşabilir. Web sitesi ziyaretçi/kullanıcıları bu hususta açıkça bilgilendirildiklerini ve bu tarzda bir paylaşıma peşinen rıza gösterdiklerini kabul ederler.Paylaşım yapılabilecek kişiler;● Şirket iştirakleri, çalışanları, ortakları/hissedarları, yetkilileri, iş ortakları● Outsource (Dış Kaynak Hizmetleri) hizmeti aldığı kurumlar ve kurumlara ait internet siteleri (Şirketin sunduğu hizmet kapsamında SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere)● Araştırma (Research) Şirketleri● Hukuk büroları8) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ALINACAK ÖNLEMLERSEYHANLAR ile paylaşılan kişisel veriler, SEYHANLAR gözetimi ve kontrolü altındadır.SEYHANLAR, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. SEYHANLAR, bu konudaki yükümlülüğünün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette testler yapmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarını her zaman güncellemektedir.9) KULLANICININ VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE TALEPLERİKullanıcı/ Ziyaretçiler, KVKK tarafından kendilerine tanınan hak/yetkiler çerçevesinde,SEYHANLAR’ a başvurarak kendileriyle ilgili:● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunlarındüzeltilmesini isteme,● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteme,● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin,kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhalinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca SEYHANLAR’ a yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVKK’ nın 13’üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret SEYHANLAR tarafından veri sahibinden alınabilir.KVKK uyarınca SEYHANLAR talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarakreddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde SEYHANLAR tarafından gereği yerine getirilecektir.KVKK uyarınca başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.Ziyaretçi/Kullanıcı, KVKK uyarınca SEYHANLAR’ a sağlamış olduğu bilginin tam, doğru ve güncel olduğu taahhüt eder ve bu taahhüde aykırılık oluşturacak bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluk kullanıcı/ziyaretçilere ait olacak olup, SEYHANLAR’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.Bize kişisel verileriniz ile ilgili her türlü soru ve görüşünüz için mail in konu başlığına “kişisel verilerin korunması hakkında” şeklinde açıklama girilerek info@seyhanlar.com adresinden her zaman ulaşabilirsiniz.

Mobil deneyim için

Seyhanlar Market